สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
สำหรับนักศึกษา
1.นักศึกษารหัส 59 ทั้งหมด 1 คน
2.นักศึกษารหัส 60 ทั้งหมด 1 คน
3.นักศึกษารหัส 61 ทั้งหมด 226 คน
4.นักศึกษาที่กรอกข้อมูลและเลือกสถานประการ จำนวน 225 คน
5.นักศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลและเลือกสถานประการ จำนวน 3 คน
6.นักศึกษาส่งรายงานเอกสาร จำนวน 0 คน
7.รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2564 ทั้งหมด
 
สำหรับอาจารย์
1.อาจารย์ประเมินนักศึกษา จำนวน 142 คน
2.อาจารย์ประเมินสถานประกอบการ จำนวน 141 สถานประกอบการ
สำหรับสถานประกอบการ
1.สถานประกอบการในระบบมี่ จำนวน 106 สถานประกอบ
2.สถานประกอบการประเมินนักศึกษา จำนวน 225 คน
 
จำนวนนักศึกษาสหกิจแต่ละจังหวัด
 
>