สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
สำหรับนักศึกษา
1.นักศึกษาที่กรอกข้อมูลและเลือกสถานประการ จำนวน 187 คน
2.นักศึกษาส่งรายงานเอกสาร จำนวน 0 คน
 
สำหรับอาจารย์
1.อาจารย์ประเมินนักศึกษา จำนวน 22 คน
2.อาจารย์ประเมินสถานประกอบการ จำนวน 18 สถานประกอบการ
สำหรับสถานประกอบการ
1.สถานประกอบการในระบบมี่ จำนวน 107 สถานประกอบ
2.สถานประกอบการประเมินนักศึกษา จำนวน 0 คน