ข้อมูลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สหกิจศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
พิมพ์วันที่ :
03/07/2565
เวลา :
11:52:25
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
วิชาเอก
สถานประกอบการ
ชื่อพี่เลี้ยง
e-mail-พี่เลี้ยง
1 5920710058
นายฮัดซาน บิลสัน
การปกครอง
สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง 
นายชัยวัฒน์  ใจโต  
Chaiwatjaito@gmail.com
 
2 6020710156
นายอัฟนาน เล็มโดย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย 
นางนฤมล  ยินดีสุข  
ynaruemon23@gmail.com
 
3 6120710001
นางสาวกัลยาณี หว่าหลำ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ 
นางสุรันณีย์  เหมอุดม  
0879698634nee@gmail.com
 
4 6120710002
นางสาวกุลธิดา มูดอ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
นางสาวธันยาภรณ์  พัฒนโชติ  
jane_ie08@hotmail.com
 
5 6120710003
นางสาวเกวลิน หลีหงัด
การปกครอง
เทศบาลเมืองสะเดา 
นางสาวสิรินาถ  แก้วเพ็ชร  
hamtarosray2301@gmail.com
 
6 6120710005
นางสาวคอดีเย๊าะ กีละ
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นางสาวนูรอ  อาบูวะ  
nura2525@gmail.com
 
7 6120710007
นายซารอน อาแวกือจิ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ 
นายสดุดี  หมะอะ  
msadudee@gmail.com
 
8 6120710008
นางสาวซุลฟา ลาเเซ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฟาด้า  ปานสัน  
Vissanasoree1998@gmail.com
 
9 6120710009
นายโซเฟียน ตาเย๊ะ
การปกครอง
ศาลจังหวัดปัตตานี 
นางสาวเมสินี  พลเมือง  
Mesinee289@gmail.com
 
10 6120710013
นางสาวนิศริน สะมะแอ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา 
นางสาวชัญญาภัค  ศรีนุ่น  
aon25412514@gmail.com
 
11 6120710015
นางสาวนูรกัซตูรี ตาเฮ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอระแงะ 
นางสาวธนิกานต์  หยังสู  
tanikanss@gmail.com
 
12 6120710016
นางสาวนูรญา มามุ
การปกครอง
ศาลจังหวัดนราธิวาส 
นางสาวณัชชา  สังข์ทอง  
Natcha9520@gmail.com
 
13 6120710017
นางสาวบาซีเราะ ปะดอลี
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี 
นางสาวจีระนันท์  เสาวคนธ์  
oonjiranan@gmail.com
 
14 6120710019
นายพงศกร ร่างเล็ก
การปกครอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นายณรงค์ศักดิ์  ปลอดคง  
narongsakpapsu56.38@gmail.com
 
15 6120710020
นางสาวฟาตีมะห์ หะบาแว
การปกครอง
สำนักงาน ปปช จังหวัดนราธิวาส 
นายนัฐวัส  ไพบูลย์  
joeiimgf@gmail.com
 
16 6120710022
นางสาวภามีลา มะอุเซ็ง
การปกครอง
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ยะลา 
นางสาวกรรณฤพร  น่วมเฟื่อง  
ModdCdd07@gmail.com
 
17 6120710023
นายมุมิน รัตนชนานนท์
การปกครอง
Voice TV 
นายทวีศักดิ์  เกิดโภคา  
Taweesakkerd@gmail.com
 
18 6120710024
นายมูฮัมมัดซิดดิก เจ๊ะเล็ม
การปกครอง
สำนักงานจังหวัดสตูล 
นายกูสารี  ยาแบโด  
andakuya@gmail.com
 
19 6120710027
นางสาววาตี เจ๊ะสมาแอ
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี 
นางสาวเสถียร  สำราญ  
Satheeyon@hotmail.com
 
20 6120710029
นางสาวสุพัตรา เรืองกิจชู
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกระบี่ 
นางสาวเบญจวรรณ  ภูมิสถิตย์  
somsawsator@gmail.com
 
21 6120710030
นายอภิสิทธิ์ สมัยอยู่
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล 
นางสาวณิชารีย์  ตาเดอิน  
kwang_393@hotmail.com
 
22 6120710031
นางสาวอัญญรัตน์ จรูญสอน
การปกครอง
สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
นายฐิติ  สังข์อ้น  
songkhla.plan@gmail.com
 
23 6120710032
นางสาวอัฟนาน มะเซ็ง
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา 
นายอุดม  ใหม่นุ้ย  
Udom-mainui@hotmail.com
 
24 6120710033
นางสาวอาดีละห์ ยูโซะ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
นางไลล่า  แยนา  
ne_eros@hotmail.com
 
25 6120710034
นางสาวอามานี สาและ
การปกครอง
สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี 
นายสาเหะอาลิฟ  อัลยุฟรี  
sahealif.a@gmail.com
 
26 6120710035
นางสาวอามานี หะยียูโซ๊ะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
นายอับดุลอาซีร์  โนะ  
abdul.arzee1981@gmail.com
 
27 6120710036
นางสาวอิบตีซาม มะลี
การปกครอง
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ยะลา 
นางสาวยุวรรณา  ทิวาสมาน  
yue.yala@gmail.com
 
28 6120710037
นายไอมาน วามะ
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี 
นายสุรพล  ทองประดับ  
surapom2281@gmail.com
 
29 6120710039
นางสาวฮูดา สะมะแอ
การปกครอง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดปัตตานี 
นายมนะชัย  สุจินโณ  
manachai52@hotmail.com
 
30 6120710040
นางสาวเกวริน สุวรรณโณ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
นางสาวรุ่งทิพย์  หวันหีม  
t.piyatida1727@gmail.com
 
31 6120710042
นางสาวโซเฟีย นิเด็ง
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นางอามีนา  ไชยกุล  
ameenachaiyakul@gmail.com
 
32 6120710043
นายณัชพล ขุนชิต
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี 
นางสาวชูเกียรติ  ทองกับศรี  
chukiattongkapsee@gmail.com
 
33 6120710044
นางสาวนัศรีย์ นิจิ
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี 
นายธนาศักดิ์  ธรรมเจริญ  
watchara.joob@gmail.com
 
34 6120710045
นายนูร์อีซัม สตอปา
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี 
นางจิตรา  สงหมด  
Pang.5713@gmail.com
 
35 6120710046
นางสาวนูรฮีดายะห์ กูมะ
การปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 
นายไพรัช  ณ ถลาง  
Kung_pairat@hotmail.com
 
36 6120710048
นางสาวลาลิต้า หยีปอง
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
นางซารีต้า  เด็นหลี  
ritar0801390278@gmail.com
 
37 6120710049
นางสาวศโรชา เวชสัมฤทธิ์
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา 
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์  
sukharat.r@gmail.com
 
38 6120710051
นายอิรฟารูดีน อาแว
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ยะลา 
นายเอกสิทธิ์  เลาะมิง  
paradaystudio@gmail.com
 
39 6120710052
นายฮัยด๊าด ซามัน
การปกครองท้องถิ่น
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
นางมสัญญา  ธนัตวรานุกูล  
400211@customs.go.th
 
40 6120710053
นางสาวฮาซามี แกแซแอ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา 
นางสาวรัชนี  จำศักดิ์  
rosnanee.waedo24077@gmail.com
 
41 6120710054
นางสาวแคทลียา สามารถ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา 
นายอดุลย์  แหมะตำ  
krisongkhla@gmail.com
 
42 6120710055
นายดนุรุจน์ ยา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา 
นายอดุลย์  แหมะตำ  
krisongkhla@gmail.com
 
43 6120710057
นางสาวนาดียะห์ บินดุสะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
นายอาซูวา  สุรีหวัง  
samsung073333@gmail.com
 
44 6120710058
นางสาวนุรอีห์ซานด์ มะสาแม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
นายหัสชัย  หนูอุไร  
h.noourai@gmail.com
 
45 6120710059
นางสาวฟิรดาว บาเห็ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริษัท อุสคุดาร์ จำกัด สาขายะลา 
นางสาวนูรีดา  เจ๊ะดอมะ  
Nurida@afra-international.com
 
46 6120710061
นางสาวมารามณ์ จารู
การปกครอง
ศาลากลางจังหวัดยะลา 
นางสาวเปมิกา  แวมายอ  
waehouse@gmail.com
 
47 6120710062
นางสาวมุรณีย์ แวดอเลาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข 
นายอิลฟาน  ตอแลมา  
tilfarn@gmail.com
 
48 6120710063
นางสาวศิริณัชกมล วงษ์พานิช
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา 
นายอดุลย์  แหมะดำ  
krisongkhla@gmail.com
 
49 6120710064
นางสาวสโรชา ปริงทอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์เอเชียใต้ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายอับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม  
Abdunrohman.m@chula.ac.th
 
50 6120710065
นายอัสรี มะยี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
นางโซเฟีย  หะยีสาแม  
sophia.ha@psu.ac.th
 
51 6120710066
นายอามีร์ บูรอเดีย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
นางสาวมาลินี  ยามา  
saeya2517@gmail.com
 
52 6120710067
นายอีกรอม อิงดิง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา 
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์  
sukharat.r@gmail.com
 
53 6120710069
นางสาวโซเฟีย มะเซ็ง
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดปัตตานี 
นายมนะชัย  สุจินโณ  
manachai52@hotmail.com
 
54 6120710070
นางสาวนาราภัทร พวงพันธ์
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 
นางสาวจริยา  บุญสนิท  
koonnoo_tan@hotmail.com
 
55 6120710071
นางสาวปรมาภรณ์ ชุมละออง
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 
นางสาวจริยา  บุญสนิท  
koonnoo_tan@hotmail.com
 
56 6120710072
นายหาซาฟัต สือนิ
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดปัตตานี 
นางสาวพรทิพย์  ชีววุฒิพงศ์  
porntip7217@gmail.com
 
57 6120710074
นางสาวอานีซ๊ะห์ อูมา
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดปัตตานี 
นางสาวพรทิพย์  ชีววุฒิพงศ์  
porntip7217@gmail.com
 
58 6120710077
นางสาวซุลฟา การูมอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Deep South Watch 
นายรอมฎอน  ปันจอร์  
romadonity@gmail.com
 
59 6120710078
นางสาวนุนี กริยา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 
นางสาวมาติกา  เติมผาติ  
matika_t@yahoo.com
 
60 6120710079
นายอาหะหมัด สิเดะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี 
นางสาวนาซีบะห์  บาเหะ  
Refugee.chns@gmail.com
 
61 6120710081
นางสาวขวัญนภา แซ่เลื่อง
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล 
นายอัฐพล  ยีตาหยี  
Dopasatun@hotmail.com
 
62 6120710082
นางสาวจินตรัตน์ แสงเดือน
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล 
นายอัฐพล  ยีตาหวี  
Dopasatun@hotmail.com
 
63 6120710083
นางสาวซอเฟียฮ์ อิแอ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
นางสุภาวดี  หนูทิม  
Shisu.bs@gmail.com
 
64 6120710084
นายซูฮัยมี อัซมาน
การปกครอง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี 
นางสาวซูไวบะห์  หะมิดง  
Suwaibah1678@gmail.com
 
65 6120710085
นายณัฐวุฒิ บุญดำ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง 
นางลาวรรณ  ท้ายเซ่ง  
Pkdopa99@gmail.com
 
66 6120710086
นายถิรวัฒน์ เจะหลง
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง 
นางยูลีฮา  สือรีซอ  
ylh.youleeha@gmail.com
 
67 6120710087
นายธนพงศ์ อินต๊ะสุข
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล 
นางสาวผกามาส  ไฟจิตจินดา  
mas.tun@hotmail.com
 
68 6120710088
นางสาวนฤมล ใจดี
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร 
นางสาวศรสวรรค์  บุญศิริ  
Sornsawantong@gmail.com
 
69 6120710089
นายสุพจน์ จันเเดง
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล 
นายนายอัฐพล  ยีตาหวี  
Dopasatun@hotmail.com
 
70 6120710090
นางสาวฐิติชญา สแลมัน
การปกครอง
สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
นายกษิต  เสน่ห์ภักดี  
kasit.sane@gmail.com
 
71 6120710091
นายอัฟฟาน ตาเยะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
นายอับดุลอาซีร์  โนะ  
abdul.arzee1981@gmail.com
 
72 6120710092
นางสาวอาฟีฟะห์ จินตรา
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอยะหา 
นายอิฎรีส  อิบนูอดิล  
kaseeyah.6631@gmail.com
 
73 6120710093
นายชารีฟ ดือเร๊ะ
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 
นางสาวมาชนา  มะหมัด  
Supreeduereh@gmail.com
 
74 6120710094
นางสาวซูไรดา สามะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
นายพินิต  เมฆเฉลิม  
pinit25082555@gmail.com
 
75 6120710095
นางสาวปริยาภรณ์ มัฎฐารักษ์
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง 
นางสาวศรีสุภา  พระวิวงศ์  
Srisupa0054@gmail.com
 
76 6120710096
นางสาวนัยนา ชุมแดง
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
นางสาวรุ่งทิพย์  หวันหีม  
t.piyatida1727@gmail.com
 
77 6120710097
นางสาวฟาติน เจะและ
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี 
นางสาวพนิดา  ยอดแก้ว  
pani-11091@hotmail.com
 
78 6120710098
นางสาวศศิธร เต็มแก้ว
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
นางสุพรรณี  นวลเกลี้ยง  
ptlocal2558@hotmail.com
 
79 6120710099
นางสาวอัซมา หารง
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดนราธิวาส 
นายประเสริฐ  เดชะ  
Prasoeth.d64@gmail.com
 
80 6120710100
นางสาวเจ๊ะฟูซีมะห์ แดเมาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS) 
นางเนาวรัตน์  แสและน้อย  
interioraffairs.chns@gmail.com
 
81 6120710101
นายชนะศักดิ์ หมัดหมาน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS) 
นางเนาวรัตน์  สะเเละน้อย  
interioraffairs.chns@gmail.com
 
82 6120710102
นางสาวณัฐริณี อภัยรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา 
นายอดุลย์  แหมะดำ  
krisongkhla@gmail.com
 
83 6120710103
นางสาวนิซูฮัยลา อุสมันบาฮา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
นายอาซูวา  สุรีหวัง  
samsung073333@gmail.com
 
84 6120710104
นางสาวฟิรดาวส์ โตะหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
นายอาซูวา  สุรีหวัง  
samsung073333@gmail.com
 
85 6120710105
นายวรัญชิต บู่ทอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวมาลี  สิทธิเกรียงไกร  
maleetow2@hotmail.com
 
86 6120710106
นางสาวสุชาดา เต็มพร้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา 
นายอดุลย์  แหมะตำ  
krisongkhla@gmail.com
 
87 6120710108
นางสาวอัสนาวาตี เจ๊ะหลง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี 
นางสาวนาซีบะห์  บาเหะ  
Refugee.chns@gmail.com
 
88 6120710109
นางสาวจิราภา รักชน
นโยบายสาธารณะ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ 
นางโรสมีนา  มะยาซิง  
me_nar_19@hotmail.com
 
89 6120710110
นางสาวซารีนา สมะแอ
การปกครอง
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 
นางสาวการีมะห์  บากา  
Small_mah@hotmail.com
 
90 6120710111
นางสาวกรพิณ หอมจันทร์
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร 
นางกวินา  พิณสุวรรณ  
Sornsawantong@gmail.com
 
91 6120710112
นายกันต์ จูฑังคะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสายบุรี 
นางสาวบุษยา  ขันธวิธิ  
bhusaya1983@gmail.com
 
92 6120710113
นางสาวคอลีเยาะ หะยีมายอ
การปกครอง
สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี 
นายสาเหะอาลิฟ  อัลยุฟรี  
sahealif.a@gmail.com
 
93 6120710114
นางสาวซอฟีย่ะห์ บินเซ็ง
การปกครอง
สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส 
นางราตรี  แซ๋เตียวดามี  
d.teaw259@gmail.com
 
94 6120710115
นางสาวต่วนตีซันห์ นิละ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
นางสาวสิณัฏฐ์ดาภา  เทพสุวรรณ  
wita_ann@hotmail.com
 
95 6120710116
นางสาวต่วนอามานี ซารี
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นางสาวอาอีชะฮ์  จิใจ  
jordjoody@outlook.co.th
 
96 6120710117
นายนราธิป พวงเนตร
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
นางสาวพิชญา  ภูมิพัทธ์  
bikalo@gmail.com
 
97 6120710118
นางสาวนริศรา สมากล
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเบตง 
นางสาวอนัญญา  กันเพ็ง  
KIWWANUT@gmail.com
 
98 6120710119
นางสาวนัสริน แอคัต
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ 
นายสมเกียรติ  ทองเป็นไชย  
pongdie9@gmail.com
 
99 6120710120
นางสาวนาซีเราะห์ อาแซ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก 
นางดารุณี  บือซา  
mascaraning@gmail.com
 
100 6120710122
นางสาวนูรไอนี มะตีเยาะ
การปกครอง
ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
นายสุชาติ  ลือเกีรติศักดิ์  
amphoe.pattani@gmail.com
 
101 6120710123
นางสาวนูรีนา เหมหมาด
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
นางสาวนูรอัยนีร์  ขรีดาโอ๊ะ  
nee.thepha@gmail.com
 
102 6120710124
นางสาวโนรกัสมี สมะแอ
การปกครอง
สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส 
นางสาวมายานี  แดมะยุ  
ma_yanee@yahoo.co.th
 
103 6120710125
นายพีระพัฒน์ เร่สัน
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล 
นางสาวยุวรัตน์  เด็นหลี  
yuwarat.denlee@gmail.com
 
104 6120710126
นางสาวฟริตียะห์ เจะมะ
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี 
นางสาวจีระนันท์  เสาวคนธ์  
oonjiranan@gmail.com
 
105 6120710127
นางสาวฟาติณย์ ดอรอเฮง
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี 
นางสาวจีระนันท์  เสาวคนธ์  
oonjiranan@gmail.com
 
106 6120710128
นางสาวฟารีดา ยูโซะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง 
นายอาหะมะเพายัน  ฮามะ  
Samnakngan.2562@gmail.com
 
107 6120710129
นางสาวฟีรดาว มาลายา
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี 
นายเสถียร  สำราญ  
Satheeyon@hotmail.com
 
108 6120710130
นายมูฮัมหมัดบูลยามีน เจ๊ะหะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส 
นายมูฮำหมัดนาเซ  ลาเต๊ะ  
nasir_238@hotmail.com
 
109 6120710131
นางสาวรัตติยา รือสะ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
นางสาวสิณัฏฐ์ดาภา  เทพสุวรรณ  
wita_ann@hotmail.com
 
110 6120710132
นางสาวสุภัทรา กุลทวี
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี 
นายเสถียร  สำราญ  
Satheeyon@hotmail.com
 
111 6120710135
นายอนัส หะยีสะมะแอ
การปกครอง
The Patani 
นายอิลฮัม  อีแน  
hang.ibnufauzi@gmail.com
 
112 6120710136
นางสาวอริสา ลูกสะเดา
การปกครอง
เทศบาลเมืองสะเดา 
นางสาวกัญญารัตน์  พันดวง  
arisa28976@gmail.com
 
113 6120710137
นางสาวอัซมี แวแม
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสายบุรี 
นางสาวบุษยา  ขันธวิธิ  
bhusaya1983@gmail.com
 
114 6120710138
นายอัซรอฟ ปากียา
การปกครอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส (ศาลากลาง) 
นางมณฑา  ช่วยนุ่ม  
papisa_@hotmail.com
 
115 6120710139
นายอัฏฐกร ปานผอง
การปกครอง
ที่ว่าการอําเภอรัตภูมิ 
นายสุรศักดิ์  ชนะกิจ  
surasak02096@gmail.com
 
116 6120710140
นายอัฟฟาน เยงยูนอ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
นายอนุสรณ์  พิทักษ์สันติกุล  
feejung123@gmail.com
 
117 6120710141
นายอัสฮา เต๊ะ
การปกครอง
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส 
นายมูฮำหมัดนาเซ  ลาเต๊ะ  
nasir_238@hotmail.com
 
118 6120710143
นางสาวอานีมา สะอาด
การปกครอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล 
นางสาวผกามาส  ไพจิตจินดา  
mas.tun@hotmail.com
 
119 6120710145
นายอาหาหมัด สนิยือลอ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
นายบุญลือ  เทพษร  
Boonlue628@gmail.com
 
120 6120710146
นางสาวอิบตีซัน มะหะมะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอรามัน 
นางณัฐพร  อุไรกุล  
Pleyala640@gmail.com
 
121 6120710147
นายซัมสุดิง ดอเสาะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ 
นางสาวกัณฑิมา  ทองอร่าม  
Kip_deksport@hotmail.com
 
122 6120710148
นางสาวซาฟีรา หะยีดือรอแม
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
นางณิชนันทน์  โชติไพบูลย์พันธุ์  
noratheephatpool@gmail.com
 
123 6120710150
นางสาวซูลบีกะห์ ดอแม
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง 
นางสไบรัตน์  ราฮิมมูลา  
Tabian9613@gmail.com
 
124 6120710151
นางสาวญาติกา ถาวรณิชย์
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี 
นางสาวซูไวบะห์  หะมิดง  
Suwaibah1678@gmail.com
 
125 6120710152
นายณัฐวุฒิ พรรณศรี
การปกครองท้องถิ่น
สํานักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี 
นางขนิษฐา  หะยีมะแซ  
khanittha.hayee@gmail.com
 
126 6120710153
นางสาวดานีลา สาเฮาะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา 
นางสาวเราะอูฟ  มูซอ  
imannida023@gmail.com
 
127 6120710154
นางสาวนุรอีมาน สมาแฮ
การปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองจิก 
นางสาวฮายาตี  เวาะเละ  
Hayatee7@hotmail.com
 
128 6120710155
นางสาวนูรกัสวานี รอนิง
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
นางณิชนันทน์  โชติไพบูลย์พันธุ์  
noratheephatpool@gmail.com
 
129 6120710156
นางสาวนูรีซัน เจะตาเหร์
การปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 
นางวนิดา  ศรีตุลาการ  
wanida260417@gmail.com
 
130 6120710158
นายปริตต์ เสียมไหม
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
นางซารีต้า  เด็นหลี  
ritar0801390278@gmail.com
 
131 6120710159
นายฟุรกรณ์ สาและ
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา 
นายฮาริซ์  กาซอร์  
ris0029@hotmail.com
 
132 6120710160
นางสาวมารีนา อุเซ็ง
การปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองจิก 
นายมะรอกี  เวาะเลง  
marokee2514voh@gmail.com
 
133 6120710161
นางสาวมารีน่า อิสมะแอน
การปกครองท้องถิ่น
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา 
นางสาวอรกัญญา  สุขรัตน์  
sukharat.r@gmail.com
 
134 6120710162
นางสาวมาเรียม บาราเฮง
การปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 
-ณภัทร  หงษ์ทอง  
Napat2576@gmail.com
 
135 6120710164
นายมูฮัมหมัดชารีฟ วันแอเลาะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 
นางสาว พนิดา  ทักษิณาชลเทพ  
panida.taksina@gmail.com
 
136 6120710165
นายมูฮำหมัดอามีน ยือราน
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา 
นางอทิดาพร  ธรรมเจริญ  
atidapon5237@gmail.com
 
137 6120710166
นางสาวรุสนา กาเดร์
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน 
นางสาวนูร์รอ  หะยีเลาะ  
nura.cs53@gmail.com
 
138 6120710167
นางสาวรูสนี สะมาเเห
การปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองจิก 
นางสาวเปรมา  รัตนพงศ์  
Premasomchay@gmail.com
 
139 6120710168
นายศาสตร์ตรา ดือราแม
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี 
นายนาย อาห์มัด  อัลญามีน  
Ahmad.al18@hotmail.com
 
140 6120710169
นางสาวสอฟียะห์ ยูโซ๊ะ
การปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 
นายภิรวัฒน์  จันทร์ดิษฐวงษ์  
daemonking4799@gmail.com
 
141 6120710170
นางสาวสุนีตา สาเม๊าะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
นางนางมัสวิน  มะสา  
maswin8115@gmail.com
 
142 6120710171
นางสาวอานีตา วามะ
การปกครองท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน 
นางสาวคอมือซะห์  มะและ  
sah05@hotmail.com
 
143 6120710172
นายอารีฟ มะมิง
การปกครองท้องถิ่น
ศาลจังหวัดปัตตานี 
นายชนะ  โต๊ะขุน  
na.chon@hotmail.co.th
 
144 6120710173
นางสาวอาอีเสาะ สาและ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
นายพินิต  เมฆเฉลิม  
pinit25082555@gmail.com
 
145 6120710174
นางสาวอาแอเสาะ ดอเลาะ
การปกครองท้องถิ่น
สํานักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี 
นางสาวอนงค์  สังข์ชุม  
anongsangchum@gmail.com
 
146 6120710175
นายอิลยัส เล๊าะเหะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอนาทวี 
นายศิรวิชญ์  สังข์เศรษฐ  
Paladmario204@gmail.com
 
147 6120710176
นายอุสมาน สมุ
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
นางณิชนันทน์  โชติไพบูลย์พันธุ์  
noratheephatpool@gmail.com
 
148 6120710177
นางสาวฮาญาตี เจ๊ะมะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี 
นางสาวนายชูเกียรติ  ทองกับศรี  
chukiattongkapsee@gmail.com
 
149 6120710178
นายซอฟีร ชลายนเดชะ
การปกครอง
สำนักงานส่งเสริการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี 
นางสาวสาลินี  เจะปูเตะ  
saleenee4269@gmail.com
 
150 6120710179
นายอารีฟัน เจ๊ะมะ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
นางสาวพิมพ์อร  เทวรักษ์  
cojoone@gmail.com
 
151 6120710180
นางสาวสุไวบะห์ มะลี
การปกครอง
สำนักงานส่งเสริการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี 
นางสาวฮัสม๊ะฮ์  ดอเลาะ  
hasmak55555@gmail.com
 
152 6120710182
นางสาวเเพรวพรรณ หลำแซ่อิ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา 
นายอดุลย์  แหมะตำ  
krisongkhla@gmail.com
 
153 6120710183
นางสาวกนกพร หมานสนิท
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี 
นางสาวนาซีบะห์  บาเหะ  
Refugee.chns@gmail.com
 
154 6120710184
นางสาวกษมา สาลี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
นางมาลีนี  เจ๊ะอุบง  
sunee21062515@gmail.com
 
155 6120710185
นางสาวซอลีหะ หมาดเดียะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS) 
นางเนาวรัตน์  สะและน้อย  
interioraffairs.chns@gmail.com
 
156 6120710186
นางสาวซัยณูรีย์ แลบา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นางสาวซารีฮาน  สุหลง  
sarehan1610@gmail.com
 
157 6120710187
นางสาวซีตีฮายา บินแวหะมะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสุไหงโกลก 
นายดาพรัท  สุขวารี  
skaxanax@gmail.com
 
158 6120710189
นางสาวซูไฮลา เจะหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา 
นายฮาริซ์  กาซอร์  
ris0029@hotmail.com
 
159 6120710190
นางสาวไซนับ เจะฮะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย 
นางสาวณัฐรดา  สมสี  
ben@bannok.com
 
160 6120710191
นายทนง นนทกาญจน์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นางสาวกรกช  เรือนจันทร์  
korakot.jin@gmail.com
 
161 6120710192
นางสาวนาซอฟ๊ะ มะลูมุ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS) 
นางเนาวรัตน์  สะและน้อย  
interioraffairs.chns@gmail.com
 
162 6120710193
นางสาวนาซานีน ยากะจิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิสุรินทร์พิศสุวรรณ 
นายฟูอาดี้  พิศสุวรรณ  
Fuadi.pitsuwan@politics.ox.ac.uk
 
163 6120710194
นางสาวนิซัลเมาะฮ์ มูดี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ยะลา 
นางสาวอาอีเส๊าะ  อาเย๊าะแซ  
sohaemon@gmail.com
 
164 6120710195
นางสาวนิสรีนนา ดุหลำยะแม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์เอเชียใต้ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายอับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม  
Abdunrohman.m@chula.ac.th
 
165 6120710196
นางสาวนิฮุสนา แวกาเดร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี 
นางสาวนาซีบะห์  บาเหะ  
Refugee.chns@gmail.com
 
166 6120710197
นางสาวนูรปาตีนี บาเหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา 
นายอดุลย์  แหมะตำ  
krisongkhla@gmail.com
 
167 6120710199
นางสาวนูรีดา สะนิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
นางสาวมาลินี  ยามา  
saeya2517@gmail.com
 
168 6120710200
นางสาวพาตีฮะห์ หะยีสาเมาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิดิจิตอลเพื่อสันติภาพ (digital4peace) 
นายอับดุลรอซะ  ยะหริ่ง  
abdulrosa@digital4peace.org
 
169 6120710201
นางสาวมารีนา กลิ่นเมฆ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย 
นางสาวNIKKI  DAND  
b.buphasiri@gmail.com
 
170 6120710202
นายโมฮัมหมัดฟัฮมีย์ ยูโซะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี 
นางสาวนาซีบะห์  บาเหะ  
Refugee.chns@gmail.com
 
171 6120710203
นางสาวรูฝาณี ดอเลาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นางสาวซารีฮาน  สุหลง  
sarehan1610@gmail.com
 
172 6120710204
นางสาวโรสนานี บือซา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข 
นายอิลฟาน  ตอแลมา  
tilfarn@gmail.com
 
173 6120710205
นายวรากร นิ่มนวล
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวดร. มาลี  สิทธิเกรียงไกร  
maleetow2@hotmail.com
 
174 6120710206
นางสาววานีต้า เบ็ญโส๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
นางมาลีนี  เจ๊ะอุบง  
sunee21062515@gmail.com
 
175 6120710208
นายสุทธิภัทร สามทอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 
นางสาวมาติกา  เติมผาติ  
matika_t@yahoo.com
 
176 6120710209
นางสาวสุไวบ๊ะห์ ดอเลาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี 
-ร.ต.อ.หญิง เอษณีย์  ปลอดทอง  
pattani.imm@royalthaipolice.go.th
 
177 6120710210
นายอัครพนธ์ สงสุวรรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
นายอโณทัย  สงสุวรรณ์  
konlung500@hotmail.com
 
178 6120710212
นางสาวอาซีมาร์ ยะลา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด่านศุลกากรกระบี่ 
นางณัฎฐนันท์  พงค์พรหม  
301700@customs.go.th
 
179 6120710213
นายอาทิตย์ กล้าศักดา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นางสาวกรกช  เรือนจันทร์  
korakot.jin@gmail.com
 
180 6120710214
นางสาวอามานี สะนิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศาลากลางจังหวัดยะลา 
-ร้อยโทสุกฤษฎิ์   อาชวคุณ  
yalaplan57@gmail.com
 
181 6120710215
นางสาวอามีเน๊าะ มาปะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี 
นางสาวนาซีบะห์  บาเหะ  
Refugee.chns@gmail.com
 
182 6120710216
นางสาวอารีนา ดอรอนี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข 
นายอิลฟาน  ตอแลมา  
tilfarn@gmail.com
 
183 6120710217
นายอิบราเหม เดนหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม 
นายธนานันต์  คงอุบล  
Nottananan2557@gmail.com
 
184 6120710218
นายฮาฟิต หวังโส๊ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม 
นายธนานันต์  คงอุบล  
Nottananan2557@gmail.com
 
185 6120710219
นางสาวจิรดา ศรีรัตน์
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 
นางสาวจริยา  บุญสนิท  
koonnoo_tan@hotmail.com
 
186 6120710220
นางสาวจุฑารัตน์ ปานโส๊ะ
นโยบายสาธารณะ
เทศบาลเมืองสะเดา 
นายมนูญ  วันแก้ว  
manoonon@hotmail.com
 
187 6120710221
นางสาวซูรีนา แอดะสง
นโยบายสาธารณะ
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี 
นายชูเกียรติ  ทองกับศรี  
chukiattongkapsee@gmail.com
 
188 6120710223
นายนัซรูดดิน มะเยะ
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
นางสาวอาอีซะฮ์  เจ๊ะมะ  
Ais.riang@gmail.com
 
189 6120710224
นางสาวนูรมี ดิง
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 
นายฐิติพงศ์  นนทโชติ  
titipong.nontachot.gmail.com
 
190 6120710226
นางสาวมัสยา ขุนทอง
นโยบายสาธารณะ
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี 
นายชูเกียรติ  ทองกับศรี  
chukiattongkapsee@gmail.com
 
191 6120710227
นายมูฮำหมัดฟารุต มูเล็ง
นโยบายสาธารณะ
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 
นางสาวชนิสรา  จันทร์ฉาย  
ple.ple4191@gmail.com
 
192 6120710229
นายสุวัฒน์ แก้วประถม
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 
นางสาวจริยา  บุญสนิท  
koonnoo_tan@hotmail.com
 
193 6120710231
นางสาวอนันดียา ดอรอแม
นโยบายสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
นางภคินี  แก้วง่าย  
payya222@gmail.com
 
194 6120710232
นางสาวซอฟียะห์ อิตำ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเบตง 
นางสาวอนัญญา  กันเพ็ง  
KIWWANUT@gmail.com
 
195 6120710235
นายสูฮัยมี ลือแบซา
การปกครอง
คณะกรรมมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมเเละสิทธิมนุษยชน รัฐสภา 
นายภูวน  อุ่นจันทร์  
law_fairly@hotmail.com
 
196 6120710237
นางสาวนูรีนัน หะมะแตม๊ะ
การปกครอง
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี 
นายสุรพล  ทองประดับ  
surapom2281@gmail.com
 
197 6120710238
นายฮากัม มาแฮ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ 
นางสาวกูยะห์  มานิ๊  
Juyah_21@hotmail.com
 
198 6120710239
นางสาวซูไรดา สะอะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอมายอ 
นายสมชาย  เพ็งคำภู  
kwunkaewjutamas@gmail.com
 
199 6120710241
นายมูหามัดสัมรี สะมะแอ
การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย 
นายซาฟีอี  ดอเลาะ  
faree000111@gmail.com
 
200 6120710242
นางสาวสุไรยา สามะ
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี 
นางสาวซูไวบะห์  หะมิดง  
Suwaibah1678@gmail.com
 
201 6120710245
นายอัดนันต์ มะดารี
นโยบายสาธารณะ
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา 
นางสาววอรกัญญา  สุขรัตน์  
sukharat.r@gmail.com
 
202 6120710246
นางสาวคอลีตา ดอเล๊าะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ 
นางสาวมัรฮูดา  สาแม  
doparuso@gmail.com
 
203 6120710247
นางสาวสีตีปาตีเมาะ เต๊ะ
การปกครองท้องถิ่น
ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ 
นางนิซะ  มามะ  
doparuso@gmail.com
 
204 6120710248
นางสาวฟารีดา กากอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิดิจิตอลเพื่อสันติภาพ (digital4peace) 
นายอับดุลรอซะ  ยะหริ่ง  
abdulrosa@digital4peace.org
 
205 6120710250
นางสาวโซเฟีย สะลามะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิดิจิตอลเพื่อสันติภาพ (digital4peace) 
นายอับดุลรอซะ  ยะหริ่ง  
abdulrosa@digital4peace.org
 
206 6120710251
นางสาวอัสนีย์ สะมะแอปอเยาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิดิจิตอลเพื่อสันติภาพ (digital4peace) 
นายอับดุลรอซะ  ยะหริ่ง  
abdulrosa@digital4peace.org
 
207 6120710252
นางสาวอารีนา มูซอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข 
นายอิรฟาน  ตอแลมา  
tilfarn@gmail.com
 
208 6120710254
นางสาวซารีฟาน วานิ
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
นางสาวนูรอัยร์นี  ขรีดาโอ๊ะ  
nee.thepha@gmail.com
 
209 6120710259
นางสาวซูไรสา เปาะซา
นโยบายสาธารณะ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นางสาวอารีย์  เหล็มปาน  
arey_lempan@yahoo.com
 
210 6120710260
นางสาวปาตีเมาะ สาและ
นโยบายสาธารณะ
เทศบาลเมืองสะเดา 
นายมนูณ  วันแก้ว  
manoonon@hotmail.com
 
211 6120710261
นางสาวนุรไอนี บือราเฮง
นโยบายสาธารณะ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นางสาวอารีย์  เหล็มปาน  
arey_lempan@yahoo.com
 
212 6120710262
นางสาวนิศาลักษณ์ สมากล
นโยบายสาธารณะ
เทศบาลเมืองเบตง 
นางสาวสุวรรณนีย์  บุญสุวรรณ์  
spsp598@hotmail.com
 
213 6120710263
นางสาวปานจรี หมันเส็น
นโยบายสาธารณะ
สำนักงานจังหวัดสตูล 
นายพ.อ.อ.ฉัตรชัย  สกุลแก้ว  
Chatchai552523@gmail.com
 
214 6120710264
นายมูฮัมมัด สุพพัต
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา 
นายฮาริซ์  กาซอร์  
ris0029@hotmail.com
 
215 6120710265
นางสาวอาตีกะห์ สาแล
นโยบายสาธารณะ
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 
นายก่อเกียรติ  ตั้นพัฒนกิจ  
Kokiat.tan@gmail.com
 
216 6120710266
นายลุฏฟี โต๊ะหีม
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอสะเดา 
นายคทาวุฒิ  พิมพ์ศักดิ์  
khatawut3061@gmail.com
 
217 6120710267
นางสาวมัรฎียะห์ เจะเตะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอมายอ 
นายสมชาย  เพ็งคำภู  
kwunkaewjutamas@gmail.com
 
218 6120710268
นายอับดูลเลาะห์ อะแด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ยะลา 
นางสาวอาอีเส๊าะ  อาเย๊าะแซ  
sohaemon@gmail.com
 
219 6120710269
นางสาวฟาเดีย มะเซ็ง
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
นายสุชาติ  ลือเกีรติศักดิ์  
amphoe.pattani@gmail.com
 
220 6120710270
นางสาวฮูสนา มะแซ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ยะลา 
นางสาวอาอีเส๊าะ  อาเย๊าะแซ  
sohaemon@gmail.com
 
221 6120710271
นางสาวรุสฮาดา ยูโซะ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรมการท่องเที่ยว สาขาภาคเหนือ 
นางสาวสุกัญญา  มีนาชัย  
tbgr.north@gmail.com
 
222 6120710272
นางสาวโซเบย่า อาหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
นางณิชยา  ลาวัลย์วุช  
nitchaya.n@psu.ac.th
 
223 6120710273
นายศุภวุฒิ จักรกาญจน์
การปกครอง
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 
นางสาวนูร์ไอนีย์  หะยีแวนิ  
nuharamin@gmail.com
 
224 6120710274
นายรอฟีซี เปาะเลาะ
การปกครอง
ที่ว่าการอำเภอตากใบ 
นางซารีนิง  เจะเด็ง  
cherohayu2524@gmail.com
 
225 6120710275
นางสาวโศรยา หลานเด็น
การปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกระบี่ 
นางสาวเบญจวรรณ  ภูมิสถิตย์  
somsawsator@gmail.com
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
นักศึกษา : ปี 2564 ทั้งหมดจำนวน 225 คน
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________